ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 4، شماره 3، ، شماره پی در پی 13

شکل گیری و تکامل ساخت «ترکیبات خاص» در سبک هندی

صفحه (0 - 0)
ولی علی منش،ابراهیم قاسمی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
از ویژگیهای بارز سبک هندی در سطح زبان وجود عوامل زبانی ابهام¬زا در شعر این دوره است. «ترکیبات خاص» که از اساسیترین عوامل ابهام¬زا در حوزه زبان شعر سبک هندی است، کلماتی هستند که در محور همنشینی زبان در کنار یکدیگر قرار گرفته و باعث تعقید زبان و آشنائی¬زدایی میشوند. کسانی که در اشعار بیدل به تحقیق و تتبع پرداخته¬اند، اغلب آنها وجود «ترکیبات خاص» را نتیجه ابتکار و دوراندیشی بیدل دهلوی دانسته و به تبع او اواخر سبک هندی را دوره ظهور و تکامل اینگونه عناصر میدانند. در این مقاله اشعار طالب آملی و بیدل دهلوی دو شاعر برجسته و بزرگ اوایل و اواخر شکل-گیری سبک هندی در سطح زبان بررسی شده و با تکیه بر اشعار این دو شاعر ابعاد گسترده ساختاری «ترکیبات خاص» در اوایل و اواخر دوره سبک هندی و سیر شکل¬گیری و تکامل اینگونه ترکیبات مورد تحلیل قرار گرفته است.

کلمات کلیدی