ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 4، شماره 3، ، شماره پی در پی 13

سیمای محمود غزنوی از تاریخ تا ادبیات

صفحه (0 - 0)
شهرزاد شیدا،حسین کیا
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
محمود غزنوی یکی از مشهورترین شخصیتهای دوگانه در تاریخ و ادبیات فارسی است، بگونه ای که چهره واقعی او در تاریخ با آنچه در آثار ادبی آمده متفاوت است . در این پژوهش سعی داشته ایم ، ابتدا هویت حقیقی و تاریخی سلطان محمود را، به عنوان بنیانگذار سلسله غزنویان،  با مراجعه به منابع دست اول تاریخ ، مشخص سازیم؛ و در فصل بعدی به کاوش درباره انعکاس این شخصیت، در لابلای متون ادبی و عرفانی تا قرن هشتم هجری، اعم از نظم و نثر، بپردازیم.

کلمات کلیدی