ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 1، ، شماره پی در پی 19

سیر سبکی داستان، در غزلیات سنایی غزنوی و عطار نیشابوری

صفحه (0 - 0)
مریم شریف نسب،سمیه کرمی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
غزل، یکی از قالبهای شعری است که در طول زمان، دستخوش تغییرات زیادی شده است؛ از جمله این تغییرات، روایت داستان در آن است. از آنجا که این نوع غزلها در زمره دشوارترینها هستند ــ زیرا شاعر قصد دارد تا سه مفهومِ تغزل (که سخن دل است) داستانگویی و شاعرانگی را همزمان به مخاطب القا کنند ــ در این پژوهش سعی کردیم با بررسی سیر سبکیِ داستان در غزلداستانهای سنایی و عطار نشان¬ دهیم که: الف) قالب غزل با وجود محدودیتش از جهت تعداد ابیات، در نتیجه مجال کم برای داستانگویی، میتواند علاوه بر مؤلفه¬هایی که تا کنون برای آن برشمرده¬اند، داستان و روایت را نیز در خود جای دهد. ب) سنایی از پیشگامان این نوع غزلسرایی است ولی در این راه، جدیت به خرج نداده است. ج) عطار در غزلهایش از داستان بهرۀ زیادی برده و غزل داستانهای او نمونۀ اعلای این نوع از غزل است. د) سبک، تفاوت و شباهتهای غزلداستانهای عطار و سنایی ه) ویژگیهایی چون، روانی غزل¬، انسجام ساختاری و پیوند در محور عمودیِ شعر، آسان¬یابی مضامین، ارتباط بهتر با مخاطب و تأثیر بیشتر در او و نمایشی شدن شعر، کارکردهای داستان در این نوع از غزلها است. 

کلمات کلیدی
داستان , غزل , غزل داستانهای سنایی غزنوی , غزل داستانهای عطار نیشابوری