ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 2، ، شماره پی در پی 20

سیر تشبیه در شعر کودک و نوجوان

صفحه (0 - 0)
شکراله پورالخاص،فرشید باقری
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
مخاطب شناسی یکی از مسائل مهم در زمینۀ  تألیف است. از آنجایی که خیال محوریترین عنصر شعری و تشبیه قدرتمند¬ترین و شایعترین ابزار خیالپردازی است؛ تشبیهات بکار گرفته شده در شعر کودک و نوجوان توسط شاعران فعال دراین حوزه¬ باید متناسب با سطح درک و گروه سنی مخاطبان کودک باشد. بدیهی است توصیف و بررسی روند سیر تشبیهات در شعر شاعران موّفق کودک میتواند مطالب و یافته های ارزشمندی در این باب  برای ما به ارمغان آورد. با آگاهی نسبت به اهمیت این موضوع،  پژوهش حاضر بر آن است که پس از نگاهی کلی به مبانی نظری،  جایگاه و اهداف شعرکودک و نوجوان و همچنین رابطۀ آن با مخاطب¬ و ترسیم محدودۀ خیال او، به توصیف و تحلیل روند سیر انواع تشبیه استفاده شده در آثاری  از پنج شاعر مطرح شعر کودک و نوجوان که عبارتند از: مصطفی رحماندوست، جعفر ابراهیمی، افسانه شعبان نژاد، ناصر کشاورز و اسدالله شعبانی  بپردازد و یافته ها و نتایج حاصل از آنرا ارائه دهد.

کلمات کلیدی
شعر کودک و نوجوان , تشبیه مفصل , تشبیه مجمل , تشبیه بلیغ