ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 8، شماره 1، ، شماره پی در پی 27

سیر تحوّل تلمیح" نوح "در شعرفارسی ازقرن چهارم تاچهاردهم

صفحه (0 - 0)
مرضیه شوشتری
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
همواره در طول تاریخ قصّه های قرآنی مورد توجّه خاصّ نویسندگان قرار گرفته است. شاید مهمترین دلیل توجّه به قصّه هایی که صبغه اسلامی دارند، ایمان و اعتقاد قلبی نویسندگان و نیز مخاطبین آنها باشد و از طرفی انتشار اینگونه کتب بخوبی زمینه انتقال اندیشه های دینی را فراهم میاورد و علاوه بر اینکه مخاطب را بخوبی جذب میکند، اهداف تربیتی نویسنده را نیز تأمین مینماید.با بررسی متون نظم و نثر در می یابیم که شعرا و نویسندگان فارسی زبان با استفاده از تلمیحات قرآنی به زنده نگهداشتن تاریخ انبیا در قالب شعر و نثر پرداخته اند طوری که کمتر شاعر و نویسنده ای را میتوان یافت که از دید خود به این مضامین ننگریسته باشد حتّی شاعران درباری و مدحی نیز از این تلمیحات بهره برده اند. در این مقاله قصّه حضرت نوح(ع) به عنوان نمونه در نظر گرفته شد و با استخراج تلمیحات نوح در متون نظم و نثر، سیر بکارگیری تلمیحات قرآنی و تلمیح نوح بطور اخص در دوره های مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

کلمات کلیدی
نوح , طوفان , تلمیح , شعرفارسی