ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 2، ، شماره پی در پی 20

سبک‌شناسی مثنوی فیروز و شهناز از ناظم تبریزی

صفحه (0 - 0)
احمدرضا یلمه‌ها
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
محمدصادق ناظم معروف به صادقا، شاعر و تذکره‌نویس ایرانی سده یازدهم هجری در شبه قاره هند است که او را بیشتر با تذکره ناظم میشناسند . یکی از آثار قابل توجه و برجسته او ، منظومه عاشقانه فیروز و شهناز است که در قالب مثنوی و در بحر هزج ، در حدود 2200 بیت سروده شده است . این پژوهش بر آن است تا برای نخستین بار با نگاهی کوتاه به سراینده منظومه ، به بررسی و تحلیل عناصر و مؤلفه‌های سبکی تشکیل دهنده این اثر بپردازد و توان شعری ، میزان ابتکاری یا تقلیدی بودن آن و در نهایت درجه اعتبار و اصالت شعری این شاعر تبیین گردد . بررسی این منظومه نشاندهنده آن است که ناظم ، شاعری تواناست و شعر او سرشار از انواع صور خیال و مضمون آفرینیهای تازه و بدیع است و ترکیب‌سازیهای فراوان ، توجه به لغات و مضامین عامیانه که در دیگر آثار و اشعار شعرای سبک هندی دیده میشود ، در این منظومه نیز مشهود است . 

کلمات کلیدی
ناظم تبریزی , سده یازدهم هجری , سبک هندی , مثنوی عاشقانه , فیروز و شهناز