ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 8، شماره 1، ، شماره پی در پی 27

سبکِ خیالی بخارایی و آفرینشِ نامواژه هایِ ایهامی

صفحه (0 - 0)
محمود عبّاسی(نویسنده مسئول) ، محمّدرضا مشهدی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
خیالی بخارایی از شاعرانِ ایهام پردازِ قرن نهم هجری است. وی دارای غزلهای روان و خیال انگیز است. خیالی بخارایی از آرایه های بدیع معنوی و انواع تشبیه و استعاره ، بسیار زیبا و دلنشین ، بهره جُسته است. این پژوهش بر آن است تا سبکِ خیالی را در بکارگیریِ انواعِ نامواژه های ایهامی ، بررسی و تحلیل نماید. این شاعر ، هنرمندانه با نامواژه های اعضا و جوارحِ انسان ، واژه ها و اصطلاحاتِ عرفانی ، واژه و اصطلاحاتِ قلندری ، نامهای اشخاص ، نامِ طوایف و اَقوام ، واژه های دینی ، واژه ها ، اصطلاحات و ابزارهای موسیقی ، نامهای مکانی ، ابزارهای جنگی ، نامِ اجرامِ آسمانی و... نامواژه های ایهامی آفریده است. وی در این زمینه به شعر و هنرِ شاعرانِ قبل از خود بویژه شاعرانِ گروه تلفیق ، همچون خواجو کرمانی ، سلمان ساوجی ، ناصر بخارایی ، کمال خجندی و حافظ شیرازی توجّه داشته است. البّته تأثیرگذاریِ حافظ بر غزلهای خیالی بخارایی برجسته تر از دیگر شاعرانِ ذکر شده است.

کلمات کلیدی
شعر فارسی , سبک شناسی , خیالی بخارایی , ایهام , نامواژه