ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 4، ، شماره پی در پی 22

سبک شناسی کاربرد تصاویر تشبیهی در شعر کودک و نوجوان

صفحه (0 - 0)
علیرضا محمودی،زهرا کیچی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
  تشبیه از برجسته‌ترین صورتهای خیال است که شاعران کودک و نوجوان در دورۀ معاصر، به کاربرد آن توجه ویژه‌ای را نشان داده‌اند. در این پژوهش که با هدف بررسی سبک‌شناسی کاربرد تصاویر تشبیهی در آثار ادبی کودک و نوجوان صورت پذیرفته، تلاش گردیده تا به شیوۀ توصیفی و تحلیلی و با توجه به منابع بلاغت سنّتی، به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که کیفیّت کاربرد تصاویر تشبیهی در آثار کودک و نوجوان چگونه است؟ لذا بعنوان نمونه آثار شعری دو تن از برترین آفرینندگان آثار کودک و نوجوان کشور، یعنی مصطفی رحماندوست و افسانه شعبان‌نژاد، انتخاب گردیده و کاربرد تشبیه از جهت: ساختار، ارکان، تعدد طرفین، وجه‌شبه و حسّی و عقلی بودن، بررسی شده و در نهایت بسامد کاربرد آنها در جداول‌ جداگانه-ای نشان داده شده است. نتیجۀ این تحقیق ضمن این که بیانگر کاربرد تشبیه بعنوان ابزاری مهم در روشنگری، خیال‌انگیزی و تأثیر بیشتر سخن در آثار کودک و نوجوان است، نشان از آن دارد که نوع مشبهً‌به‌های بکار گرفته‌شده، پراکندگی تشبیهات گسترده و فشرده و انواع تشبیه از حیث تعدد طرفین از جملۀ موارد نشان‌دهندۀ تفاوتهای سبکی بین شعر کودک و نوجوان از یکدیگر است و خصیصه‌هایی نظیر حسّی و مفرد بودن طرفین تشبیه و وجه‌شبه، و قریب بودن زاویۀ تشبیه از جملۀ موارد شباهت اشعار این گروه‌های سنّی با یکدیگر میباشد.

کلمات کلیدی
ادبیات کودک و نوجوان , سبک شناسی , تصاویر تشبیهی , مصطفی رحماندوست , افسانه شعبان نژاد