ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 8، شماره 2، ، شماره پی در پی 28

سبک شناسی پارودی در آثار طنزآمیز سیّد ابراهیم نبوی

صفحه (0 - 0)
نیلوفر حاجی مرادخانی(نویسنده مسئول) ، دکتر علی محمد پشتدار ، دکتر مصطفی گرجی ، دکتر مرتضی جاجی مزدرانی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
تأثیر ادبیّات متعهّد انتقادی در فضای سیاسی– اجتماعی معاصر و بویژه پس از انقلاب، غیر قابل انکارست و در این تأثیرگذاری، نقش طنز، بعنوان گونه ای از ادبیات انتقادی، پررنگست و"پارودی" نیز بعنوان یکی از شگردهای طنزپردازی، در این حوزه، کارکرد برجسته ای دارد. پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا میتوان "پارودی" را ویژگی سبکی طنز سیّدابراهیم نبوی دانست؟ مهمترین مشخّصه طنز نبوی- یکی از چهره های شاخص در زمینۀ ادبیات انتقادی پس از انقلاب – بهره گیری از پارودی در انواع لفظی، صوری و مضمونی آنست. وی از این تکنیک برای بیان انتقادهای سیاسی– اجتماعی و انتقال افکار خود به خواننده بهره میگیرد. نتیجه پژوهش نشان میدهد که نبوی بیشتر بر فرمها و قالبها تکیه دارد تا بر اثری مشخّص از یک شاعر یا نویسنده ای بزرگ و همین امر، اثرش را به اثری دست دوم تبدیل میکند. دیگر اینکه افراط نبوی در استفاده از این شگرد – با وجود زبان ساده و روان، قلم توانا و بیان گیرایش آثار طنزآمیز وی را یکدست و یکنواخت کرده، گاه تا سطح هزل تنزّل میدهد. نکته قابل تأمّل دیگر، مهر تاریخ مصرفی که نبوی با پرداختن به موضوعات خاص بر پیشانی آثارش زده، نیز سرنوشت محتوم فراموشی را بیش از پیش برای آثار او – سوای سبک نگارش وی- رقم خواهد زد.

کلمات کلیدی
ادبیّات معاصر , ادبیّات انتقادی , طنز , پارودی , سیّد ابراهیم نبوی