ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 8، شماره 4، ، شماره پی در پی 30

سبک شناسی منظومه مظهرالاثار

صفحه (0 - 0)
حامد حسینخانی ، محمود مدبری ، محمد صادق بصیری
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
مثنوی مظهرالآثار شاه جهانگیر هاشمی کرمانی از شاعران و عارفان قرن نهم و دهم هجری، از جمله منظومه‌های شورانگیز عرفانی-حکمی است که با همه ارزشهای ادبی، عرفانی و فرهنگیش، نسبتاً ناشناخته مانده است. برای شناخت و معرفی این اثر، نیاز به مطالعه و تحقیق از جنبه‌های گوناگون است. یکی از آن جنبه‌ها بررسی کامل ویژگیهای سبکی آن است. دراین مقاله تلاش میشود سبک‌شناسی مثنوی مظهرالآثار در سه قلمروِ ویژگیهای صوری و زبانی، ویژگیهای بلاغی و ادبی و سرانجام ویژگیهای معنایی و محتوایی آن بررسی و معرّفی شود. هر یک از این سه حوزه، خود دارای لایه‌‌ها و زیر مجموعه‌هایی است که شاخصترینهای آنها از منظر سبک‌شناسی مورد توجّه و بحث قرار گرفته‌اند. در نتیجه از این رهگذر، بارزترین ویژگیهای سبکی این منظومه مشخّص و ارزشها و جایگاه آن در ادب عرفانی ما شناسانده‌تر میشود.

کلمات کلیدی
مثنوی , مظهرالآثار , هاشمی کرمانی , سبک‌شناسی , شعر قرنهای نهم و دهم.