ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 4، شماره 2، ، شماره پی در پی 12

سبک شناسی مثنوی «خلوت راز » وحید قزوینی و نوآوریهای ادبی او

صفحه (0 - 0)
محمد راستگوفر،معصومه سام خانیانی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
 وحید قزوینی که امروزه شهرت چندانی ندارد، از شاعران، نویسندگان، مورخان و سیاستمداران معروف دوره صفوی است. در میان مجموعه اشعار او که شمار آنها را بیش از سی هزار دانسته¬اند، چند مثنوی نیز هست، از جمله مثنوی قابل توجه  «خلوت راز» که این مقاله با نگاهی سبک¬شناسی به بررسی آن پرداخته است. بررسی این مثنوی نشان می¬دهد که وحید شاعری تواناست و به¬ویژه از قدرت تخیّل بالایی برخوردار است و همین زمینه ای شده تا شعر او سرشار از انواع صور خیال و مضمون¬سازیهای بکر و بدیع باشد. او بر زبان نیز تسلط قابل توجهی دارد و پیآمد آن ترکیب-سازیهای بسیار و برجسته در شعر اوست، او مانند دیگر شاعران سبک هندی به لغات و مضامین عامیانه نیز توجه بسیار داشته است و بسی از واژه ها و باورها و آداب و رسوم عامیانه را در شعر او میتوان دید. با آموزه¬های عرفانی نیز سر و کار داشته و همین، مثنوی او را رنگی از عرفان و اخلاق نیز بخشیده است.

کلمات کلیدی
وحید قزوینی , سبک هندی , مثنوی خلوت راز