ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 4، شماره 2، ، شماره پی در پی 12

سبک شناسی لایه ای

صفحه (0 - 0)
ابوالقاسم قوام،مریم درپر
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
در معنایی عام، سبک روشی از کاربرد زبان است که در یک بافت معیّن، بوسیله شخص معیّن و برای هدفی مشخّص بکار گرفته میشود. با توجه با این تعریف، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که چگونه میتوان ویژگیهای سبکی متن یک نامه را در ارتباط با بافت بیرونی آن بررسی کرد و به نقش یا کارکرد ویژگیها نیز پرداخت؟ برای پاسخ به پرسش مذکور، با این فرض که با طرح روشی مبتنی بر تحلیل گفتگو میتوان ویژگیهای سبکی «نامه» در ارتباط با «بافت» بیرونی آن بررسی کرد و به «نقش یا کارکرد ویژگیهای سبکی» نیز پرداخت، روش «سبک شناسی لایه ای» به کار گرفته¬ میشود. در این روش ویژگیهای سبکی متن در چهار لایه کاربردشناسی، نحو، واژگان و بلاغت بررسی میگردد. داده های پژوهش، نامه شماره یکم امام محمد غزالی است؛ در مقاله حاضر به دو لایه -«کاربردشناسی» و «نحو» پرداخته شده و لایه های «واژگان» و «بلاغت» در مقاله¬ای جداگانه ارائه خواهد شد. غزالی این نامه را در موقعیّتی نوشته که متّهم به کفر و الحاد بوده و برای پاسخگویی به این اتّهامات به حضور سلطان سنجر فرا خوانده شده، مخاطب نامه او پادشاه است. در چنین موقعیّتی، تجزیه و تحلیل ویژگیهای سبکی نامه نشان میدهد که جهتگیری ضمنی متن، کاستن از قدرت پادشاه و اتّخاذ موضع اقتدار برای نویسنده است. هدف پژوهش این است که شیوه ای در سبک شناسی متون فارسی با رویکرد تحلیل گفتگو ارائه دهد و نشان دهد که این شیوه در مطالعه سبک متونی که کارکرد اجتماعی دارند، ابزاری مناسب است. 

کلمات کلیدی
غزالی , نامه , سبک شناسی لایه ای , تحلیل گفتگو , کاربردشناسی , نحو