ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 3، شماره 3، ، شماره پی در پی 9

سبک شناسی فکری رباعیات مولانا

صفحه (0 - 0)
محمد امیر مشهدی،عبدالله واثق عباسی،محمدرضا مشهدی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
یک اثر ادبی را از جهات گوناگون میتوان مورد بررسی و ارزیابی سبک شناسی قرار داد. این پژوهش برآنست که درونمایه های فکری مولانا را در رباعیات بکاود تا پی برده شود که رباعیات او هر چند در کلّیات درونمایه ها با غزلها و مثنوی مشترکست امّا دارای امتیازاتی چون: اختصار و ایجاز، سادگی، صمیمیّت و... است که آنها را از دیگر آثار مولانا متمایز میکند. رباعیات وی دارای افکار و اندیشه های والاست که اثبات میکنند بر حسب تفنّن و سرگرمی سروده نشده است. لازم بذکرست در زمینۀ رباعیات مولانا و سبک شناسی آنها تاکنون پژوهشهایی در خور توجه انجام نگرفته است.

کلمات کلیدی
مولانا , نظم فارسی , رباعیات , سبک شناسی , سطح فکری