ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 4، شماره 3، ، شماره پی در پی 13

سبک شناسی ده نامه ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی

صفحه (0 - 0)
اسماعیل تاجبخش،هیوا حسنپور
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
ویس و رامین فخرالدّین اسعد گرگانی، از نخستین داستانهای عاشقانۀ ادب فارسی در قالب مثنوی است که بسیار ساده و روان و دور از پیچیدگیهای زبانی است و اثرپذیریش از زبان عربی اندک است. از بخشهای برجسته و درخشندۀ این منظومۀ عاشقانه،نامه هایی است که توجّه هر خوانندۀ با ذوق را جلب میکند. ظاهراً فخرالدّین اسعد گرگانی، نخستین کسی بوده که نامه نگاری را وارد عرصۀ شعر فارسی کرده است. آیا میتوان آن را نامه¬سرایی نامید؟ ده¬نامۀ ویس و رامین نیز، نامه¬هایی است عاشقانه که ویس آن را با سوز و گداز برای رامین نوشته است و در آن نامه ها، رامین را به خود خوانده است. در این مجال، به بررسی سبک شناسی این نامه¬ها در سه سطح فکری، زبانی و ادبی پرداخته شده است.

کلمات کلیدی