ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 8، شماره 2، ، شماره پی در پی 28

سبک شناسی اشعار فارسی مولانا خالدنقشبندی ومعرّفی نسخ خطّی آن

صفحه (0 - 0)
نسرین چیره (نویسنده مسئول)، ناصرالدین شاه حسینی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
مولانا خالد نقشبندی ، ملقّب به خالد بغدادی، بنیانگذار یکى از شاخه هاى طریقت نقشبندیه، بنام خالدیّه است. مقالۀ حاضر بمعرّفی نسخ خطّی و سبک شعری او میپردازد. برای دستیابی به این اهدف از روش کیفی و از نوع توصیفی – تحلیلی استفاده شده و مطالعه بصورت کتابخانه ای انجام گرفته است. بررسی اشعار او از دیدگاه سبک شناسی نشان میدهد که او با توجّه به اینکه از شاعران سبک بازگشت است، ابعاد مختلفی از شعرش مقلدانه و براساس اسلوب متقدّمان خود است؛ اما فکر، جامعه و فردیّت شاعر سبب وجه تمایزی هم در اشعارش شده است؛ آنچه فکر او را از سایر عرفا متمایز میکند، تأثیرپذیری عرفان او از مسائل دینی و مذهبی بویژه مذهب تشیّع است. علاوه بر بعد فکری در حوزۀ ادبی وجود معمّاها و مادّه تاریخها شعر او را از شاعران عارف قبل از خود متمایز میکند و این دالّ بر توجّه جامع او به مسائل اجتماعی است و در حوزۀ زبانی میتوان به تأثیرپذیری او از زبان مادریش اشاره کرد.

کلمات کلیدی
مولانا خالد نقشبندی , نقشبندیه , نسخ خطی , دیوان اشعار فارسی