ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 5، شماره 2، ، شماره پی در پی 16

سبک شعری غزلهای جهان ملک خاتون

صفحه (0 - 0)
محمد رضا نجاریان
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
جهان ملک خاتون، دختر جلال الدین مسعود شاه، متخلص به جهان از شاعران نیمه دوم قرن هشتم هجری در شیراز بود. اشعار وی بالغ بر15937 بیت شامل: قصیده، ترجیع بند، قطعات، غزلهای متعدّد و رباعیات است.غزلهای «جهان» از نظر ساختمان بیرونی و نه از نظر درونمایه فلسفی، متأثّر از غزلهای حافظ و از نظر زبانی ساده و به دور از تصنّع است؛ ولی آرایه هایی؛ چون: تشبیهات تفضیل، استعاره مصرحه، کنایه از فعل و ایهام در میان آنها قابل توجّه است. بسامد کلماتی چون: زلف، سروناز و شاه و گدا در میان اشعار وی زیاد است. از جهت درونمایه، مهمترین ویژگی شعر جهان ملک خاتون زنانه بودن آن است. جهان ملک بی هیچ پرده پوشی آنچه را که احساس حکم میکند، سرشار از شور و شیدایی به رشته کلام در می آورد. همچنین تضادّ عقل و عشق، باور به تقدیر، عشق عهد الست و شکوائیه از جمله نکات برجسته دیوان اوست.نگارنده در این مقاله سعی دارد تا غزلهای جهان ملک خاتون را از نظر سبک شناسی زبانی، ادبی و فکری تحلیل کند.

کلمات کلیدی
جهان ملک خاتون , شعر فارسی سده هشتم , سبک عراقی , زنان شاعر , سبک شناسی