ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 4، شماره 2، ، شماره پی در پی 12

سبک سعدی در ایهام سازی و گستردگی آن در غزلیات او

صفحه (0 - 0)
احمد غنیپور ملکشا،سیّدمحسن مهدینیا چوبی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
ایهام، یکی از مهمترین امکانات زبان شعریست. این صنعت بدیعی را از انواع هنجارگریزیهای معنایی میدانند که در محور همنشینی و مجاورت که مبتنی بر ترکیب است، بوجود می‌آید و کلام را با ابهام که از عناصر مهم زبان ادبی است، پیوند میدهد.  این مقاله، نتیجه مطالعه کامل غزلهای سعدی و استخراج کاربرد انواع ایهام در آنهاست. در این مقاله با استفاده از نمودار، میزان و چگونگی کاربرد انواع ایهام (سبک شاعر در ایهام‌سازی) در غزلیّات سعدی، نشان داده شده است. همچنین تصریح شده است که سعدی برغم آنکه شاعری رک‌گوست و مکنونات قلبی خود را شفّاف بیان میکند، نمیتواند یکی از بزرگترین امکانات زبان شعری را که با ایهام پیوند دارد، نادیده بگیرد و از نقش زیبایی‌آفرینی ادبی ایهام، چشم‌پوشی کند. مؤیّد این ادّعا،نمونه‌هایی از همه انواع ایهامست که در سراسر غزلیّات این شاعر پرآوازه میتوان دید.

کلمات کلیدی
سبک , غزل , سعدی , گونه‌های ایهام