ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 4، شماره 3، ، شماره پی در پی 13

سبک ادبی عرفانی میبدی در ترجمه قرآن

صفحه (0 - 0)
فریده داوودی مقدم
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
کشف الاسرار و عده الابرار اثر گرانقدر ابوالفضل رشید الدین میبدی در حوزۀ ترجمه و تفسیر، بخصوص تفسیر عرفانی قرآن است که اغلب پژوهشها در باب این اثر بیشتر حول محور بخش سوم کتاب میچرخد، حال آنکه بخش اول کشف الاسرار ترجمه ای زیبا از آیات و واژه های قرآنی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این نوشتار به تحلیل ترجمۀ میبدی در سه محور زبان و فکر و ادب میپردازد و بر آن است که نشان دهد که علاوه بر اینکه میبدی از کتابهایی چون لسان التنزیل در ترجمهخویش استفاده کرده ، خلاقیت نگاه شاعرانه و عارفانۀ خویش را در ترجمۀ آیات نیز دخیل کرده است. از رهگذر این پژوهش در مییابیم که میبدی نه تنها به انتخاب واژه های فارسی معادل لغات عربی دست میزند بلکه به لایه های پنهان معنایی آنها نیز نظر دارد و با رعایت امانتداری اندیشه های صوفیانه و ادبی خویش را در بافت کلام به کار میگیرد.

کلمات کلیدی
سبک ادبی , ترجمه , قرآن , میبدی , کشف الاسرار