ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 2، ، شماره پی در پی 20

ساختار مراثی فارسی

صفحه (0 - 0)
آرش امرایی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
آنگاه که عزیزی از دست میرود ، اولین بازتاب اطرافیان و نزدیکان او، گریه و زاری است؛ اما در این بین شاعران تأثرات روحی خود را در قالب  مرثیه بر زبان میآورند . از آنجا که شرایط سیاسی، اجتماعی  و اقتصادی هر زمانی بصورت خود آگاه و یا ناخودآگاه در این مراثی وارد میشوند، لذا ساختار مراثی هر دوره بصورت طبیعی با مراثی دوره های قبل یا بعد از خود تفاوت دارند. ما در این تحقیق بر آن هستیم تا  ساختار مراثی دوره های مختلف شعر فارسی را بررسی کنیم و خصائص شاخص آنها را نشان دهیم. آنچه در این مقاله تحت عنوان ساختار مراثی موردنظر است، ساختار عمومی این نوع از شعر در دوره های مختلف است، بنابراین ناگفته پیداست که گاه در هر شاعری ویژگیهای خاصی وجود داشته باشد که در شعر دیگر شاعران همعصر او وجود ندارد، در چنین موردی ما کلیّت دوره را مورد توجه قرار میدهیم و ویژگیهای خاص یک شاعر مورد نظر نیستند.

کلمات کلیدی
مراثی , ساختار , شعر فارسی