ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 1، ، شماره پی در پی 19

روایت و برداشتی دیگر از سه حکایت کلیله ‌و دمنه در مثنوی

صفحه (0 - 0)
علی محمد مؤذنی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
حکایت و قصه از قدیم‌الایام نقش مؤثری در القای مفاهیم و ایجاد انگیزه در مخاطبان داشته است. کلیله‌ و دمنه که نام هندی آن پنجه تنتره است، برگردانی است از آن کتاب به زبان پهلوی توسط بروزیه طبیب. کلیله‌ و دمنه  در ادب فارسی منثور و منظوم تأثیر زیادی داشته است. از آن جمله، مولانا در مثنوی دست کم از سه حکایت این کتاب 1- «حکایت شیروخرگوش» 2- «پادشاه پیلان و رسالت خرگوش» 3- «سه ماهی عاقل و نیمه عاقل و جاهل با صیادان»، الهام گرفته و با هنرورزی و تناسب بحث و برداشت‌های خاص خود به طرح مسائل عرفانی و اخلاقی در آنها پرداخته است. وی با الهام از حکایات مزبور به گونه‌ای مخاطبان را به سوی مسائل عرفانی سوق میدهد. در این مقاله به چگونگی این مسأله پرداخته میشود.

کلمات کلیدی
کلیله و دمنه , حکایات , مثنوی , شیر , خرگوش , فیل , رسالت , ماهی , صیادان