ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 5، شماره 2، ، شماره پی در پی 16

دو نوع «واو» نویافته در علم معانی با تکیه بر شاهنامۀ فردوسی

صفحه (0 - 0)
داریوش ذوالفقاری،نرگس محمدی بدر،مجید سرمدی،حسین یزدانی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
فصل و وصل یکی از ظریفترین مباحث علم معانی است. مهم¬ترین و با¬ارزش¬ترین حرف وصل در بلاغت حرف واو است، زمانی ارزش بلاغی این حرف را متوجه میشویم که ریزه-کاریهایش را با توجه به اوضاع و احوال سخن درک کنیم. نگارنده در ضمن بررسی «شاهنامه از دیدگاه علم معانی» دو نوع واو یافته و با توجه به معنایِ بلاغی برای آنها نامهای « واو مقابله» و «واو فوریت» را پیشنهاد داده است. در این مقاله شواهد این واوها از متن شاهنامه ذکر میشود و از تفاوت آنها با واوهای دیگری که تاکنون در علم معانی مطرح بوده سخن به میان می¬آید. با توجه به اینکه شاهنامۀ فردوسی از لحاظ قدمت و عظمت کهنترین متن منظوم زبان فارسی است این واوها از ویژگیهای سبکی این کتاب به شمار میروند و مبدع آنها حکیم فردوسی است.

کلمات کلیدی