ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 3، شماره 4، ، شماره پی در پی 10

دایره هم حروفی ( نظریه ای نو در سبک شناسی بکارگیری صامتها و مصوتها)

صفحه (0 - 0)
محمد حسین محمدی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
بحث تکرار صامتها و مصوتها در ادبیات غرب، ادبیات سنتی و ادبیات جدید ایران به صورتهای مختلف مطرح شده و مورد توجه بوده است. اما نکته قابل توجه در این زمینه آن است که آیا تکرار صامتها و مصوتها – آنطور که در کتابهای متعدد بیان شده – فقط کاربرد موسیقایی دارد یا کارکردهای معنایی آن نیز باید مورد توجه باشد؟ در این مقاله سعی شده تا با طرح یک مُدل و تئوری به نام « دایره هم حروفی» روشی برای یافتن کارکردهای معنایی توالی صامتها و مصوتها  و ارتباط آن با ؟ فکری مؤلف ارائه گردد.

کلمات کلیدی
هم حروفی , معنای عمیق بیت , معنا در ذهن شاعر