ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 1، ، شماره پی در پی 19

خواندن یک رباعی خیام به شیوه ای متفاوت «کوزه گر عقل آفرین»

صفحه (0 - 0)
نجمه دری،مهتا بردبار
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
محور این مقاله، بحث درباره یکی از رباعیهای خیام است که نگارندگان آن عقیده دارند خوانش جدید ارائه شده بیش از خوانش معمول و مرسوم به مقصود و فلسفه اصلی خیام نزدیک است. رباعی مورد نظر این است:جامی است که عقل آفرین میزندش              صد بوسه زمهر بر جبین میزندشاین کوزه¬گر دهر چنین  جام لطیف              میسازد و  باز  بر   زمین  میزندشکه بصورت معمول، فاعلِ مصراع اول را عقل میدانند ولی در خوانش مورد نظر ما فاعل مصراع، «عقل آفرین» است بمعنای خدا. در اثبات این نظر به عوامل و عناصری چند استناد شده است.

کلمات کلیدی
خیام , رباعی , ادبیات , خوانش متفاوت