ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 5، شماره 2، ، شماره پی در پی 16

جایگاه حصر و قصر (اختصاص) در شعر قیصر امین‌پور

صفحه (0 - 0)
احمدرضا کیخای فرزانه
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
این مقاله گامی در جهت بازبینی و جایگاه حصر و قصر به عنوان یکی از فصول مهم فنّ معانی و رویکردهای بلاغی تأثیرگذار در تحلیل متون است. در علم معانی، اختصاص یعنی حصر کردن چیزی یا کاری در کسی، یا انفراد و انحصار کسی یا چیزی به کاری یا امری. در این بین رویکردها و اغراض حاصل از کاربرد حصر و قصر در متون ادبی و مجموعه شاعران در تحلیلی جامع و مانع ارزشمند و فاخر است؛ براین اساس حصر و قصر قابلیت بلاغی مشترکی میان گوینده و مخاطب اوست این قابلیت برای گوینده روشن کردن و القای تفکّر درونی اثرش میشود و برای مخاطب باعث تحلیل و فهم محتوای اثر میگردد. شعر قیصرامین‌پور به دلیل کاربرد مضامین نو و ظرافت‌های شعری از این منظر (حصر و قصر) مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی
علم معانی , حصر و قصر , مقاصد قصر , قیصر امین‌پور