ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 5، شماره 2، ، شماره پی در پی 16

تطبیق مبانی فکری شعر دوره های خراسانی و عراقی با توجّه به استفاده از خرقه و دستار

صفحه (0 - 0)
مهری پاکزاد،پرنگ آذربار
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
آشنایی با فرهنگ و تمدّن یک ملّت، همواره مستلزم بررسی و تحقیق در مورد تمام    پدیده-های اجتماعی و فرهنگی آن ملّت است. لباس که یکی از پویاترین نمونه¬های حیات فرهنگی جامعه به شمار می¬آید، عامل مهمّی برای تحقیق در مورد فرهنگ، تاریخ و تمدّن یک جامعه است.پوشاک در کنار ضرورتهای دیگری مانند غذا، مسکن و... از نیازهای اصلی بشرمحسوب میگردد. در واقع لباس خانه¬ای در مقیاسی کوچک¬تر برای بشر است که پیوسته آن را همانند پوست همراه خود دارد و ضمن حفظ و صیانت بدن، میتواند در آن سلیقه شخصی خود را نشان داده، آرمانها و امیدهای خود را از طریق آن بیان کند. شیوه‌های استفاده از پوشش خرقه و دستار، در دوره‌های مختلف شعر فارسی، هم از جنبه ادبی در تصویرسازیها، استعارات وکنایات شاعرانه قابل تعمّق و تأمّل است و هم از جنبه اجتماعی، عرفانی و جغرافیایی، به جهت کاربرد آن در معنای حقیقی و حفظ فرهنگ، آداب و رسوم موجود در جامعه جای بحث و بررسی دارد. در این مقاله ضمن اینکه بطور اختصار تاریخچه لباس آورده شده است؛ شواهد شعری موجود در دیوان شعرای دو دوره خراسانی و عراقی از جنبه‌های فوق الذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی
لباس , خرقه , دستار , شعر , سبک عراقی , سبک خراسانی , ترکیبات کنایی و استعاری