ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 4، ، شماره پی در پی 22

تصویرهای زبانی در اشعار وحشی بافقی

صفحه (0 - 0)
مریم السادات اسعدی فیروزآبادی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
     صاحبنظران قدیم و جدید ،عموماً شعر را کلامی مخیل دانسته اند که عنصر خیال جزء لاینفک آن است.آنها در تعریف خود از خیال انگیزی شعر، غالباً بر بکارگیری شگردهای بیانی چون تشبیه ، استعاره، مجاز و...بعنوان ابزار تصویرساز و موجد صورخیال تأکید کرده اند؛حال آنکه در اشعار شاعران معاصر و گذشته، نمونه های فراوانی میتوان به دست داد که شعر از صورخیال در معنی متداول در میان ادبا عاری است؛اما خیال انگیز مینماید وبا خواندن آن، عواطف خواننده برانگیخته میشود وتصویری عینی از صحنه ای عاطفی در نظرش مجسم میگردد.اینگونه اشعار،غالباً در مضامین عشق، زیبایی و بزرگداشت انسان و پیوندهای انسانی سروده شده اند.از آنجا که این نوع شعرها فاقد صور خیال هستند، عناصر روایی چون شخصیت پردازی، صحنه پردازی، گفتگو و... به تصویری شدن این اشعار کمک میکنند؛ علاوه بر آن، در حوزه زبان نیز، کاربرد گروهها و ترکیبهای وصفی، قیدی، فعلی، نقش مهمی در عینی شدن تصاویر اینگونه اشعار ایفا میکند.محمود فتوحی ، این تصاویر را که از رهگذر کاربرد قاموسی واژه های زبان در ذهن حاصل میشود، تصویرهای زبانی یا واقعی مینامد و آنرا مختص نثر میداند؛در حالیکه در شعر نیز میتوان از آنها سراغ گرفت.در این پژوهش، اشعار وحشی بافقی از این حیث  بررسی میگردد.روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی است و سؤال اصلی پژوهش آن است که کاربرد تصویرهای زبانی در اشعار وحشی چگونه است؟ یافته¬ها نشان میدهد که اشعار این شاعر، آکنده از تصاویر زبانی است ،بگونه¬ای که میتوان این خصیصه را از ویژگیهای سبکی شعر او دانست.

کلمات کلیدی
تصویر زبانی , وحشی بافقی , صور خیال , زبان , روایت , خیال انگیزی