ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 4، شماره 2، ، شماره پی در پی 12

تصویر قهرمان - زن در داستانهای عاشقانه منظوم فارسی با تکیه بر منظومه های لیلی و مجنون

صفحه (0 - 0)
بهناز پیامنی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
درمنظومه های غنایی، زنان یکی از ارکان پایدار وتاثیرگذارند بطوری که براحتی توان تغییر روند داستان را دارند. آشنایی با جلوه های مختلف شخصیت ایشان موجب آگاهی هرچه بیشتر از جریان قصه خواهد شد ترسیم سیمای قهرمان – زن در داستانهای عاشقانه به کمک رنگ، واژه وتصویر – که خود از صنایع ادبی شکل میگیرد- از دیرباز در ادب فارسی وجود داشته است. بطوری که با مطالعه نوع گفتار، شخصیت و منش ایشان درجریان داستان میتوان به میزان تاثیر گذاری آنها بر سایر نقش آفرینان پی برد.در این پژوهش از سه منظر یاد شده به شخصیت لیلی درمنظومه لیلی ومجنون به عنوان بخش کوچکی از ادب غنایی خواهیم پرداخت تا طرحی روشن از قهرمان – زن درداستانهای عاشقانه منظوم – اگرچه مختصر- ارائه گردد. رنگهایی که در توصیف قهرمان مورد نظر به کار رفته اند جنبه های مختلف وجودی او مثل پایداری در رابطه عاشقانه، تلخ مزاجی، غرور زنانه، نفوذناپذیری، معصومیت وصداقت ودر عین حال اندوه درونیش را آشکار میسازد .از منظر واژگانی توصیفات منفی ومثبت در نگاه دوستداران ومنتقدان وی را میتوان دریافت. همچنین است واژه هایی که رویکرد معنوی – عاطفی یا مادی دارند. به لحاظ دستوری بالاترین بسامد واژگانی در توصیف وی از آن اسم وصفت و در گستره صنایع ادبی نیز این برتری نخست ازآن استعاره وسپس تشبیه است.

کلمات کلیدی
منظومه غنایی , قهرمان - زن , لیلی ومجنون , صنایع ادبی , رنگ , واژه , تصویر