ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 5، شماره 2، ، شماره پی در پی 16

تصویر جنگ در شعر کودکان و نوجوانان ایران

صفحه (0 - 0)
طاهره حسنی،طاهره سیدرضایی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
مقاله حاضر تصویر جنگ در شعر¬کودکان و نوجوانان ایران را مورد مطالعه قرار داده است. بعد از انقلاب اسلامی جنگ تحمیلی عراق بر ایران بزرگترین حادثه کشور ما بوده است و بر تمام جنبه¬های زندگی مردم تأثیر گذاشته. طبعا ادبیات¬کودکان و نوجوانان نیز از این تحولات بی بهره نبوده است. موضوعاتی از قبیل حماسه، دلاوری، اعتقاد به پیروزی، روحیه مقاومت،ارج نهادن به شهادت و ... از اهم موضوعات شعرکودکان میباشد البته به نتایج اندوهبارجنگ مانند ویرانی و آوارگی و یتیم شدن کودکان نیز اشاره شده است. شاعرانی که خود در صحنههای جنگ و بمباران حضور داشتند و شاهد رنج واندوه کودکان و نوجوانان بودند بسیار ملموس و تأثیرگذارسروده اند.  شعرجنگ بازتابی از رنجها، شادیها، دلنگرانیها و آرزوهای اکثر کودکان این سرزمین است؛ غلبه حق بر ظلم برجستهترین پیامی است که شعر ¬کودکان و نوجوانان حول محور آن میچرخد. روش این مقاله توصیفی- تحلیلی و هدف از نگارش آن بازنمایی تاثیرجنگ بر ادبیات کودکان در اشعار‌شاعران معاصر است.

کلمات کلیدی
شعر , جنگ , کودک , نوجوان , ایران