ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 2، ، شماره پی در پی 20

تصویر آفرینی بلاغی در خاوران نامه ابن حسام خوسفی

صفحه (0 - 0)
فریبا عطا شیبانی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
خاوران نامه منظومه ای حماسی دینی است که ابن حسام خوسفی در قرن نهم آن را سروده. این اثر از جهت سبک و بیان حماسی برای بیان داستانهایی خیالی از مبارزات علی(ع)و یارانش در سرزمین خاوران به نظم کشیده شده است . هدف مقاله حاضر آن است  که درحوزۀ تصویرگرایی و ابزارهای آن تازیان نامه را که خلاصه ارزنده ای از خاوران نامه است در دو شاخۀ بیان و برخی از صنایع بدیعی پرکاربرد ، مورد بررسی قرار دهد.تصویر آفرینی و بلاغت ابن حسام در خاوران نامه در راستای تداعی معانی  چگونه است؟ابن حسام خوسفی برای اینکه تأثیر کلام و قدرت بیان خود را به مراتب بیشتر و عمیق‌ترسازد ازهنرهای بیانی و برخی از صنایع بدیعی با توانمندی استفاده نموده،این پژوهش پس از بررسی مقدمه و هزار بیت از  متن کتاب با روش آماری و سپس تحلیل  گونه ای بر محتوای آن نشان میدهد که ابن حسام ضمن بیشترین استفاده ازهنر بیانی تشبیه در متن،تصویر را در خدمت موضوع حماسی و بیان باورهای دینی خود قرار داده است.

کلمات کلیدی
ابن حسام خوسفی , خاوران نامه , تصویر گرایی , بیان و بدیع