ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 3، ، شماره پی در پی 21

تصحیح چند بیت از دیوان ناصرخسرو قبادیانی

صفحه (0 - 0)
عبدالرضا سیف،حسین پارسی فر
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
دیوانِ ناصرخسرو قبادیانی یکی از آثار ارزشمند ادب فارسی است که خوشبختانه از دستبرد حوادث و فجایع و فتن بسیاری که برای سرزمین کهن ایران رخ داده، بر کنار و مصون مانده و خود را به دست ما رسانیده است.در عین حال، دلایل گوناگونی همچون فقدان دستنویسهای با تاریخ نزدیک به زندگی شاعر و نیز ویژگیهای کهن زبانی و لغوی و نحوی و... مشکلاتی در فهم و تصحیح شمار قابل توجهی از ابیات دیوان وی پدید آورده است. از خوش‌اقبالیهای ناصرخسرو و ادبدوستان این است که مصححان و متن‌شناسان بزرگی همانند علامه دهخدا، سیدحسن تقی‌زاده، سید نصرالله تقوی، مجتبی مینوی و مهدی محقق به تحلیل و تصحیح دیوان وی پرداخته‌اند و مشکلات بسیاری را از آن مرتفع کرده‌اند.در تصحیح استادان مینوی و محقق، یکی از نکات بارز و ارزشمند، مشخص نمودن ابیاتی است که بنوعی در آنها اشکالات گوناگون وجود داشته است. در این جستار به تصحیح پنج بیت از همین ابیات، پرداخته شده و تلاش شده بر اساس سبک شخصی ناصرخسرو و برخی معیارهای سبک¬شناسانه، ضبط صواب بیت و صورت اصلی متن بازیابی شود.

کلمات کلیدی
سبک شخصی , تصحیف , تصحیح , ناصرخسرو