ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 1، ، شماره پی در پی 19

تصحیح انتقادی «مجنون و لیلی» امیرخسرو دهلوی و برشمردن ویژگیهای آن

صفحه (0 - 0)
عباس ماهیار،جواد کبوتری
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
رسالت خطیر اهل ادب، پاسداشت میراث فرهنگی و ذخایر گرانبهای ادب فارسی است که در قالب نظم و نثر، زبان و ادب فارسی را غنا میبخشد. تصحیح، تعلیقه نویسی و در دسترس قرار دادن این آثار از اهمّ وظایف پاسداران علم و ادب است. بعضی از این آثار به همّت پیشینیان فاضل و بزرگان دانشمند تصحیح شده و بعضی دیگر در هیأت همان نسخ خطی و بکر باقی مانده¬اند و یا اگر تصحیحی صورت گرفته بنا به دلایلی مانند کم دقّتی مصحّحین یا عدم دسترسی آنان به نسخ کهن¬تر اقدام به تصحیح مجدد را ضروری کرده است. از جمله این آثار، میتوان به آثار امیرخسرو دهلوی شاعر قرن هفتم و هشتم هجری قمری اشاره نمود. در این مقاله به بررسی شیوه تصحیح، معرفی نسخ خطی، رسم الخط و نحوه نگارش نسخه تصحیح شده و ویژگیهای سبکی این اثر در حوزه های زبانی، ادبی و فکری پرداخته شده است. در سطح زبانی به مسائل مهم دستوری شامل کاربرد فعل¬، ساخت و استفاده از ترکیبات اسمی، جایگاه صفات و وفور استفاده از آنها پرداخته شده است. در سطح ادبی به سه مقوله: معانی، بیان و بدیع توجه شده و درحوزه فکری به بعضی گرایشهای شاعر به افکار و اندیشه های صوفیانه، برخی مسائل کلامی و شرعی که در شعرش هویدا شده¬اند، اشاره شده است.

کلمات کلیدی
سبک , تصحیح و نگارش , مجنون و لیلی , ویژگیهای زبانی , ادبی و فکری