ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 4، ، شماره پی در پی 22

تشبیهات در اشعار شیخ بهایی

صفحه (0 - 0)
بهاءالدین اسکندری،متین محمد شفیعی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
شیخ بهاءالدین عاملی، عالم، فقیه و عارف برجستۀ شیعی قرن دهم هجری بود و با آنکه زبان پارسی زبان مادریش به شمار نمی آمد، دستی هم در شعر و سخنوری به زبان پارسی داشت؛ شاعری میانحال که شعر در دست او نه میدان نمایش هنر که ابزار انتقال احساس و عاطفه و اندیشه بود و این خود عاملی شد که شعرش از پیچیدگیها و تکلفات شاعرانه و تصاویر تودرتو به دور ماند. این مقاله کوششی است در باب تشبیه در اشعار او که با بسامدی چهل و پنج درصدی در میان انواع صور خیال در بالاترین مرتبت در شعرش نشسته است؛ تشبیهاتی که اغلب ابتکار چندانی ندارد، اما خالی از لطافت و ظرافت شاعرانه هم نیست. تشبیهاتی که اساساً تلاشی است برای ملموس و محسوس کردن عناصر انتزاعی. از همین روست که بهائی بیشترین بهره را از تشبیه عقلی به حسی برده و غالب عناصر سازنده در مشبه های خویش را از عناصر مجرد و انتزاعی و مشبه به ها را از عناصر محسوس برگزیده است. 

کلمات کلیدی
شیخ بهایی , شعر , تشبیه , صور خیال