ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 2، ، شماره پی در پی 20

ترانه های نوازش کودک

صفحه (0 - 0)
منیژه پورنعمت رودسری
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
در طول تاریخ شعر ایران شعرهای بسیاری را میتوان یافت که برای کودکان سروده نشده است، اما به دلیل سادگی، فراوانی عاطفه، عامیانه بودن یا داشتن وزن و آهنگ خاص به دنیای کودکان راه یافته است. شعرهای عامیانه از جمله ترانه¬های نوازش کودک یا نازآواها مانند لالایی، چیستان¬ و متلها بیان کننده دیدگاهها، نیازها و پیامهای بزرگسالان است. این نازآواها بازتاب افکار، احساسات و آرزوهای مادران است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی- استنتاجی انجام شده است. به این ترتیب که ابتدا از بین سیزده شهر استان بوشهر تعداد صدو هفتاد و دو  نازآوا و ترانه¬های نوازشی گردآوری گردید و سپس با استفاده از روش تحلیل محتوا به بررسی ماهیت محتوایی مشترک بین آنها پرداخته شد. در این مقاله با بررسی¬ نازآواهای استان بوشهر نشان داده شده است که  مادران این منطقه  باخواندن ناز آوا و ترانه¬¬های نوازشی افزون بر این که در تلاش بوده اند تا با این مهرسروده¬ها شادی و  خوشی را در دل  کودکان دلبندشان بنشانند، افکار، نگرانیها و آرزویشان را نیز بیان کنند. نتایج بازنمایی این ترانه¬ها نشان دهنده این واقعیت بود که این اشعار منعکس کننده فرهنگ بومی و اوضاع اجتماعی و فرهنگی هم هستند. همچنین درک زنان و مادران از موقعیتشان، در این سروده¬ها منعکس شده است. 

کلمات کلیدی
ادبیات عامیانه , ادبیات کودک , نازآوا , دیدگاه مادران