ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 8، شماره 4، ، شماره پی در پی 30

تحلیل نمادشناسانه قصههای عامیانه (با تأکید بر مجموعه«گل به صنوبرچه کرد)

صفحه (0 - 0)
رجب فخرائیان (نویسنده مسئول) ،دکترسید احمد حسینی کازرونی، دکتر سیدجعفر حمیدی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
هدف از این پژوهش، تجزیه و تحلیل قصههای عامیانه کتاب «گل به صنوبر چه کرد» از انجوی یرازی، از منظر نمادشناسی، چگونگی کاربرد نمادها، و شناسایی خاستگاه نمادها است. در این ستار که به روش کتابخانهای و براساس تحلیل محتوایی با رویکردی تأویلگرایانه انجام شده ست، آشکار میشود که برخی از قصههای عامیانه، برآمده از اسطورهها و بازتابی از انباشتهای تجربی یشینیان است و اغلب آیینها و باورهای آیینی گذشتگان به صورت نمادین در قصههای عامیانه، ویژه جادویی، کاربرد داشته است و برخی از قصههای عامیانه از دورههای توتم پرستی جانوری و یاهی نیاکان برجای مانده است. همچنین بسیاری از قصههای عامیانه، در بردارنده کهن الگوهایی مچون؛ سفر، آزمون، سرنوشت، گذرآیینی و قهرمان است که بازگوکننده خاستگاه مشترک قصهها با اسطورههاست و نقش عمدهای در دستیابی ملتها به خودآگاهی ایفا میکند، اعداد و ارقام رمزی و دسی نیز در قصههای عامیانه حضوری چشمگیر دارند. نتایج آماری تحقیق نشان میدهد که به رتیب نمادهای انسانی، طبیعی، حیوانی و فراطبیعی بیشترین تا کمترین کاربرد را داشتهاند

کلمات کلیدی
بودلر , مدرنیته , شعر نو , گلهای شر , نیما یوشیج