ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 8، شماره 1، ، شماره پی در پی 27

تحلیل صناعت بلاغی "خطاب" در غزلهای سنایی

صفحه (0 - 0)
محمدامیر مشهدی(نویسندۀ مسئول) ، اسماعیل علیپور
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
"خطاب" از صنایع بلاغی پرکاربرد در غزلیات سنایی است. ما در این مقاله از دو بُعد به بررسی آن پرداخته ایم بعد ساختاری و بعد محتوایی. ارائه آماری دقیق از بسامد تکرار این صناعت، بررسی ساختمان دستوری خطابها و شیوۀ قرار گرفتن آنها در محور افقی (بیت) و محور عمودی (غزل) به بعد ساختاری مربوط است. تحلیل انواع خطابها بر مبنای اغراض (مقاصد) مورد نظر شاعر، کارکردهای بلاغی و زیبایی شناسی خطاب، همچنین رابطه آن با عناصر بلاغی "التفات"، "تکرار" و تصویرسازی و مخاطب شناسی سنایی، بررسی این صناعت در زمینۀ محتوایی است. در مقدمه به دو مورد از تحقیقاتی که پیش از این به بررسی خطاب در غزلیات -خواجه عماد کرمانی و سعدی- پرداخته اند، اشاره کرده و تفاوتهای کار خود را با آنها بیان نموده ایم. شیوۀ بررسی ما در این مقاله توصیفی- تحلیلی است؛ به این صورت که نخست، خطابهای بکار رفته در غزلها و نوع آنها را مشخص کرده و سپس به بررسی جایگاه و نقش آ نها از نظر ساختاری و معنایی پرداخته ایم. هدف پژوهش حاضر، تحلیل کاربرد این صناعت برای درک و دریافت نظام شعر و اندیشه سنایی در ژانر غنایی است.

کلمات کلیدی
قصیده , زاهد تبریزی , صنایع ادبی , صور خیال , بسامدها