ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 5، شماره 2، ، شماره پی در پی 16

تحلیل سبکی منظومه «ده باب» شمس الدین محمدکاتبی نیشابوری

صفحه (0 - 0)
خلیل حدیدی،حمید رضا فرضی،رستم امانی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
روش سخنوری کاتبی نیشابوری در منظومه یک هزار بیتی«ده باب» چگونه است و مختصات عمده سبکی اثر و نوآوریهای آن کدامند؟ قبل از پاسخ دادن به این پرسش،ابتدا مختصری در مورد زندگی شاعر به همراه معرفی منظومه «ده باب» و ویژگیهای برجسته شعر نیمه اوّل قرن نهم بیان  شده است. پس از ذکر سابقه تحقیق، مختصات سبکی منظومه «ده باب»  از سه دیدگاه زبانی، ادبی و فکری بررسی شده‌است. منظومه ده باب از نظر زبانی مثل اکثر آثار سبک عراقی،  بعضی از ویژگیهای سبک خراسانی را دربردارد و از نظر فکری و ادبی  نشانه‌‌هایی از سبک هندی را در آن میتوان دید. سبک کاتبی در این منظومه حدواسط سبک عراقی و هندی است و ویژگی بسیار متمایز آن التزام به جناس در تمام ابیات منظومه است.        

کلمات کلیدی
ده باب , ویژگی سبکی , جناس , نوآوری , محمد کاتبی نیشابوری