ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 3، ، شماره پی در پی 21

تحلیل سبکی مثنوی «واله سلطان»

صفحه (0 - 0)
علی تسنیمی،فاطمه جاقوری
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
مثنوی «واله سلطان»، داستان واقعی از عشق «علی قلی خان واله داغستانی» به دختر عمویش «خدیجه سلطان» است که در سده دوازدهم هجری توسط میر شمس‌الدین فقیر دهلوی سروده شده. از امتیازات خاص این اثر نسبت به سایر مثنویها حقیقی بودن آن میباشد، این داستان به سبب سروده شدن در زمان حیات عاشق و معشوق دارای پیرنگ باز است و ناتمام میماند.در این پژوهش ضمن آشنایی مختصر با سراینده مثنوی واله سلطان، ویژگیهای این اثر نشان داده و سپس سبک آن در سطح فکری و زبانی و ادبی بررسی شده است.

کلمات کلیدی
فقیر دهلوی , مثنوی واله سلطان , سبک شناسی