ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 5، شماره 2، ، شماره پی در پی 16

تحلیل ساختاری الگوی روایی نمایشنامه های «رازها و دروغها» و «خواب در فنجان خالی» نغمه ثمینی

صفحه (0 - 0)
مرضیه آتشی پور
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
ادبیات نمایشی یکی از انواع مهم ادبی است که نسبت به دیگرگونه¬های ادبی در ایران، رشد و شکوفایی چندانی نداشته است. موضوع و محدوده پژوهش حاضر که به شیوه      توصیفی- تحلیلی انجام گرفته، تحلیل ساختاری طرح نمایشنامه¬های «رازها و دروغها» و «خواب در فنجان خالی» نغمه ثمینی است. سپس الگوی داستانی این دو نمایشنامه ترسیم شده و برای الگوی داستانی شرقی، نموداری پیشنهاد گردیده است. هدف این پژوهش، دستیابی به ساختار کلی این نمایشنامه¬هاست. این بررسی نشان میدهد که این  نمایشنامه¬ها، دارای ساختار متقارن و موازی  که از مظاهر ساختار شرقی است، هستند. بازی با ساختارهای مختلف، ادغام آنها با یکدیگر و تجربه ساختارهای کمتر شناخته شده، از   مؤلفه¬های مشخص آثار ثمینی به شمار میرود.

کلمات کلیدی
تحلیل ساختاری , نغمه ثمینی , رازها و دروغها , خواب در فنجان خالی , نمایشنامه , طرح