ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 4، شماره 3، ، شماره پی در پی 13

تحلیل ساختار زبانی نثر عرفانی شیخ احمد جام بر اساس کنوز الحکمه و انس التائبین

صفحه (0 - 0)
یدالله بهمنی مطلق،محمد خدادادی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
هر متنی از عناصری تشکیل میشود. این عناصر در اثر تغییراتی، ویژگیهایی را بر متن تحمیل میکند که از آنها به عنوان ویژگیهای سبکی نام میبرند. یکی از عناصر اصلی در مباحث سبک شناسی ویژگیهای زبانی است. این ویژگیها عموماً دفعی پدید نمی آید، بلکه  به مرور  زمان و در اثر دگرگونیها و تحولاتی ایجاد میشود. انتظار میرود با گذشت زمان و دگرگونی های سیاسی – اجتماعی تحولی عمیق در زبان احمد جام در مقایسه با نویسندگان دوره قبل صورت گرفته باشد اما حاصل پژوهش نتیجه دیگری را نشان میدهد که احتمال میرود برگرفته از نوع تربیت، موقعیت جغرافیایی و اجتماعی، ساده زیستی نویسنده و یا نوع بینش خاص صوفیانه او باشد.در این مقاله تلاش میشود از رهگذر زبانی، دو اثر شیخ احمد جام (440-536 هـ.ق) به نام انس التائبین و کنوز الحکمه (اولین و آخرین آثار شیخ)  مورد تحلیل قرار گیرد تا راه دستیابی به شخصیت فردی، اجتماعی و عرفانی او آسانتر گردد. 

کلمات کلیدی