ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 4، شماره 3، ، شماره پی در پی 13

تحلیل زمان روایی از دیدگاه روایت شناسی بر اساس نظریه زمان ژنت در داستان « بی وتن» اثر رضا امیرخانی

صفحه (0 - 0)
فرهاد درودگریان،محمدرضا زمان احمدی،الهام حدادی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
ویژگی خاص روایت کلامی در آن است که زمان به عنوان عنصر اساسی و شاخص بازنمایی (زبان) و شئ باز نموده(حوادث داستان)به شمار می آید و اهمیت بارز آن در متن روایی،در مبحث روابط گاهشمارانه میان داستان و متن تشخص می یابد. در میان روایت شناسان ژرار ژنت جامعترین مباحث را در باب مؤلفه زمان ذیل ناهمخوانی میان زمان داستان و زمان متن مطرح کرده است و معتقد به سه نوع رابطه زمانی میان زمان داستان و زمان متن است: 1- نظم و ترتیب2 - تداوم 3-بسامد.در این جستار مؤلفه زمان از منظر روایت شناسی به عنوان شاخه‌ای از نقد ادبی،در داستان بی وتن رضا امیرخانی تحلیل و بررسی میشود. 

کلمات کلیدی