ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 8، شماره 4، ، شماره پی در پی 30

تحلیل زبانی اشعار ولایی ناصرخسرو قبادیانی

صفحه (0 - 0)
احمد تمیم داری (نویسنده مسئول) ، کبری مرادی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
در این پژوهش تلاش شده است بازنمود اندیشه ولایی و شیعی در اشعار ناصرخسرو بررسی و تحلیل شود. اهتمام نگارنده در این پژوهش بر بررسی ویژگیهای زبانی و انتخابهای صوری ناصرخسرو در سطح توصیفی شامل واژگان، دستورزبان و ساختهای متنی است و به مفاهیم و مضامین در مواردی که ارتباط مستقیم با ویژگیهای زبانی داشته باشند پرداخته شده است. برمبنای پژوهش حاضر در اشعار ناصرخسرو جایگاه علی‏بن‏ابیطالب در مقایسه با خلفا، بصورت ویژه‏ای تفاوت دارد. علی‏‏بن‏ابیطالب و فرزندان ایشان، همواره مورد ستایش و تحسین ناصرخسرو هستند و دشمنی با فرزندان ایشان به منزله دشمنی با خود ایشان است. بعلاوه اینکه ایشان توسط شاعر، خازن قرآن، شبان رمه امت، برگزیده اوصیا، بهترینِ مردم پس از پیامبر و ... معرفی شده‎‏اند. ناصرخسرو مخاطبان خود را به دوستی علی بن ابیطالب و خاندان پیامبر توصیه میکند و کسانی را که دیگری را بر او برگزیده باشند سرزنش میکند. او در پاسداشت هیچ یک از چهره‏های آیین اسلام جز پیامبر اکرم، در حد علی‏بن‏ابیطالب، نکوشیده است.

کلمات کلیدی
تحلیل اشعار , بررسی زبانی , اشعار ولایی , ناصرخسرو