ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 4، ، شماره پی در پی 22

تحقیقی در اشعار نو یافته خواجه نصیرالدین طوسی

صفحه (0 - 0)
الیاس نورایی،سهیل یاری گُل دَرِّه
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
یکی از بایسته ترین و شایسته¬ترین کارها در حوزه پژوهشهای ادبی، تحقیق در منابعی همچون سفینه¬ها، جُنگها و مجموعه¬ها و.. برای یافتن سروده¬های شاعرانی میباشد که از بد حادثه دیوان  اشعار آنها از میان رفته است  و یا  دیوان مدوّنی از آنان در دست نیست. پس از این مرحله است که میتوان به درستی درباره سروده¬ها و سبک آن نظر داد و احیاناً به زوایای پنهانی از زندگانی آنان دست یافت. یکی از از آن دسته شاعران فاضل و علّامه ذو فنون خواجه نصیر الدین طوسی است. از خواجه دیوانی در دست نداریم، لکن با تحقیق در منابع گوناگون خطی و چاپی میتوان به بخشی از سروده¬های وی دست یافت.آنچه که در این مقاله خواهد آمد اشعار نویافته¬ای است که با بررسی و تتبع منابع خطی کهن و نسبتاً کهن به آن دست یافته¬ایم.در برخی موارد اشعاری از خواجه که در این مقاله آمده نوعاً در تحقیقات پیشین نیز دیده میشود امّا از آنجا که منابعی که ما آن دسته از اشعار را از آن نقل کرده¬ایم منابعی معتبر و کهنه¬ای است شایسته دانستیم که آنها را نیز برای فایده بیشتر در اینجا بیاوریم.

کلمات کلیدی
خواجه نصیر , اشعار فارسی , سفینه ها , جُنگها