ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 5، شماره 2، ، شماره پی در پی 16

تجلی ویژگیهای پهلوانهای مختلف شاهنامه در شخصیت اسفندیار

صفحه (0 - 0)
وحید مبارک
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
بخشی از داستانهای شاهنامه، اسطوره¬ای - پهلوانی هستند و داستان رستم و اسفندیار نیز در این بخش شاهنامه قرار دارد.محققان برآن هستند که تدوین روایات حماسی در اواخر دوره ساسانی بوده و اشتراکاتی میان روایات حماسی و رویدادهای تاریخی قابل مشاهده است .در کنار این مساله، شکل داستانی شاهنامه روندی تاریخی و زماندار از کهن به نو را هم بدان میدهد، و همین نکته مسالهء تاثر از روایات قدیمیتر را در روایات جدید، پیش میاورد، لذا، به نظر میرسد که چون داستان اسفندیار نسبت به بخشهای اسطوره¬ای و پهلوانی دیگر، جدیدتر است، احتمال تأثیرپذیری سازندگان و پردازندگان آن از بخشهای پیشین، بخصوص بخشهای نخست حماسی، در آن وجود دارد.از این دیدگاه، درپردازش و برساختن شخصیت اسفندیار، یعنی در عملکردها و رفتارها و کردارها و قهرمانیهایش، در دو حوزه شگردهای داستانی و شخصیت پردازی، به رستم وسهراب و سیاوش، و داستانهایشان توجه و بهره ها برده شده است، آنگونه که شباهتهای متعددی میان آنها میتوان یافت.این مقاله به بررسی این نکته ها و اشتراکها میپردازد.

کلمات کلیدی
شاهنامه , رستم , سهراب , سیاوش و اسفندیار