ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 4، ، شماره پی در پی 22

تبیین ساختاری-منطقی <بث الشکوی> در شعر فارسی

صفحه (0 - 0)
محمد مهدی پور،منیره پویای ایرانی،دکتر میرعلی کمالی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
          اشعار حاوی گله و شکایت یا اصطلاحا «بث الشکوی / شکوائیه» ها که در دوره¬ای خاص از تکوین شعر فارسی شاید بتوان آن را از دیدگاه انواع فرعی ادبی نیز بررسی کرد، هم از نظر فنی و ادبی بخش قابل ملاحظه¬ای از شعر فارسی، و هم از نظر انسانی و روانشناسی، قسمتی مهم از فطرت و رفتار آدمی را در مواجهه با دنیای خارج از خویشتن تشکیل میدهند و با توجه به اهمیت این مطلب، اقتضا میکند که گنجینه شعر فارسی و میراث شعرا از این زاویه نگاه نیز مورد بررسی کارشناسی و تخصصی قرار گیرد. این مقاله میکوشد، در مبانی موضوع تحقیق تعریفی روشن از «شکایت» و «شکوائیه» ارائه، و حد و رسم منطقی آن را بیان کند.ایرادهای وارد بر تقسیم «شکوائیه» در منابع پیشین را مطرح و "تقسیمی" جامعتر از آن، بر پایه محورهایی صحیح و قابل قبول ارائه دهد و مباحثی جدید را در انواع آن طرح و بررسی نماید.که براستی جای خالی این هر دو، در آثار پیشین و دایره المعارفهای فارسی احساس میشود.

کلمات کلیدی
شکوائیه , شعر فارسی , انواع شکوائیه , شکوای تغزلی , تشاکی