ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 1، ، شماره پی در پی 19

تأثیرپذیری مهدی حمیدی شیرازی از شاعران پیشین

صفحه (0 - 0)
مهدی ماحوزی،مصطفی عرفانی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
مهدی حمیدی شیرازی از شاخصترین شاعران سنتگرای معاصر در آثار منظوم خود، بیشتر از کدام سبکهای شعر فارسی و کدام شاعران تأثیر پذیرفته است؟ قبل از پاسخ دادن به این پرسش، ابتدا مختصری در مورد زندگی شاعر به همراه معرفی آثار او بیان شده است. پس از ذکر پیشینه پژوهش، تأثیرپذیری حمیدی شیرازی از شاعران شاخص سبکهای خراسانی، آذربایجانی و عراقی مورد بررسی قرارگرفته است. بیشترین تأثیر پذیری حمیدی برای بیان مضامین متنوع غنایی، عاشقانه، اخلاقی ، اجتماعی و توصیف صحنه ها از شاعران سده های پیشین درحوزه موسیقی کلام، وزن ، قافیه ، ردیف ، صورخیال، لغات ، ترکیبات، تلمیحات، طرز بیان، سطح اندیشگی، باستانگرایی ، موارد نحوی و تضمین اشعاری از این شاعرانست که البته همراه با نوآوریهای خاص او میباشد .

کلمات کلیدی
حمیدی شیرازی , سبکهای شعر فارسی , شاعران کلاسیک