ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 4، شماره 2، ، شماره پی در پی 12

تأثیرپذیری سبکی عاشق اصفهانی از حافظ

صفحه (0 - 0)
محمّد امیر مشهدی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
بی گمان حافظ شیرازی دارای ویژگیهای منحصر بفرد است که یکی از مهمترین و برجسته ترین آنها این است که سبک حافظ در غزل، در شیوۀ غزلسرایی شاعران بعد از او، بیشترین تأثیر را گذاشته و از این جهت با هیچیک از دیگر شاعران فارسی قابل مقایسه نیست، بطوریکه از شعر شاعران قرن نهم گرفته تا شعر شاعران معاصر، کم و بیش نشانه ای از سبک غزلهای حافظ را با خود به همراه دارند. شایان توجه است که شاعران، پیروی از سخن سرایی حافظ را نه تنها عیب و نقص نمیشمارند، بلکه بسیارند شاعرانی که به پیروی و شبیه سازی سخن خود با سخن حافظ میبالند و افتخار میکنند. شک نیست که شاعران غزلسرای دورۀ بازگشت ادبی، شیوۀ غزلِ سعدی و حافظ را سرمشق خود قرار داده اند ولی بسامد و میزان تأثیر پذیری آنها از غزل سعدی و حافظ متفاوت است. عاشق اصفهانی یکی از غزلسرایانی است که با اطمینان میتوان ادّعا نمود کمتر شاعری در پیروی از شیوۀ سخن حافظ به پایه و مرتبۀ او میرسد. این پژوهش در محورهای چهارگانۀ زیر تأثیر پذیری شعرِ عاشق را از حافظ به اثبات میرساند: 1. محور موسیقی بیرونی و کناری 2. محور زبانی و واژگانی 3. محور اندیشه 4. محور زیبایی شناسی ادبی.

کلمات کلیدی
سبک شناسی , غزل فارسی , بازگشت ادبی , عاشق , حافظ