ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 8، شماره 2، ، شماره پی در پی 28

تأثیر پذیری سبکی بدرچاچی از خاقانی

صفحه (0 - 0)
محمود عباسی (نویسنده مسئول) ، حسین اتحادی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
در تاریخ شعر فارسی،گویندگانی هستندکه در شیوه شاعری صاحب سبک وجریان ساز بوده اند.از این جمله، باید از خاقانی شروانی نام برد،که به داشتن سبک وطرز بیان خاص شهرت دارد.به همین دلیل،پس از وی، شاعران زیادی سعی داشته اند تا، ازشیوه سخنوری وی پیروی کنند.بدرچاچی (متوفی 752 ه.ق.)، یکی از شاعرانی است که براساس یافته های این تحقیق، به یقین میتوان گفت که به کلام خاقانی توجه و رویکرد ویژه ای داشته است.دراین مقاله، تأثیرپذیری بدرچاچی از خاقانی، در سه زمینه قالب،زبان وصورخیال بررسی شده است. بایدگفت،در محور قالب که شامل وزن و قافیه و ردیف میشود،هفده مورد از قصاید، و دو مورد ازغزلهای خاقانی را استقبال کرده است.درمحور زبان، شانزده مورد ازترکیبات اضافی و یازده مورد ازترکیبات وصفی خاقانی را،در شعر خود بکار برده، افزون بر اینکه، ازپاره ای از عبارات شعر خاقانی، عیناً، یا با کمترین تغییر، استفاده کرده و از منظرصورخیال نیز،بیشتردر زمینه استعاره،ازتصاویر خاقانی بهره برده است.

کلمات کلیدی
خاقانی , بدر چاچی , استقبال , قالب , زبان , صورخیال