ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 3، شماره 2، ، شماره پی در پی 8

تأثیر و تأثر سلمان ساوجی و حافظ شیرازی

صفحه (0 - 0)
محمودرضا سازواری
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
سلمان ساوجی متولد 709 ﻫ .ق در ساوه و متوفی بسال 778 ﻫ.ق است . در خدمت پادشاهان جلایری مشغول بوده و به مدح سلطان اویس و شیخ حسن بزرگ و دلشاد خاتون پرداخته است. شعر سلمان ساوجی دارای سبک ویژه‌ایست که میتوان گفت اشعار او برزخ بین قدما و متوسّطین است و کلامش خاتمه عصر قدیم و آغاز دوره‌ جدید؛ بگونه‌ای که همه‌ اساتید شعر و ادب آن عصر به مهارت و استادی سلمان در شعر و سخن اعتراف کرده اند.حافظ شیرازی از مولانا، سعدی، امیرخسرو دهلوی، سلمان ساوجی و خواجوی کرمانی تاثیر پذیرفته است امّا تاثیرپذیری حافظ از شعر سلمان بحدّی شدیدست که از حیث شیوه بیان در بسیاری از موارد خیلی به سبک سخن سلمان نزدیک میشود. این تاثیرپذیری از لحاظ مضمون و وزن و ردیف و قافیه بسیار ملموس است. 

کلمات کلیدی
سلمان ساوجی , حافظ شیرازی , غزلیّات , اقتباسات