ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 5، شماره 2، ، شماره پی در پی 16

تأثیر متون کهن بر نثر داستانی دولت آبادی در رمان کلیدر

صفحه (0 - 0)
سید محمد آرتا،حجت انصاری شفیع،قهرمان شیری
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
یکی از مهمترین عوامل مؤثر در شکل¬گیری سبک نوشتاری دولت¬آبادی را باید ذخایر ادبی اصیل این مرز و بوم برشمرد؛ کتابهایی چون تاریخ بیهقی، قابوسنامه، تاریخ بلعمی، سفرنامه ناصرخسرو و گلستان سعدی. آنچه دولت آبادی را به گرایش به متون کلاسیک برانگیخته، عشق و علاقه¬ای است که به گذشته¬های فرهنگی زادبوم خود دارد و اُنس نویسنده کلیدر به متون تاریخی به ویژه «تاریخ بیهقی» به این گرایش دامن زده است. دولت¬آبادی،  به   شیوه¬های متفاوت تلاش کرده است، ارتباط خود را با متون کهن به خواننده نشان دهد. به نظر میرسد، او با این کار در پی آن است که نثر خود را از نوعی اصالت کلاسیک بهره¬مند سازند. این نوشتار، به بررسی میزان و چگونگی تأثیر متون کهن بر نثر داستانی دولت¬آبادی در رمان بلند کلیدر پرداخته است. بدین منظور، رمان کلیدر مورد ارزیابی قرار گرفت. نتیجه ارزیابی نثر دولت آبادی در کلیدر گویای این نکته است که وی در این رمان از حیث زبانی، از جهاتی مانند گزینش واژگانی، جمله¬بندی وکاربرد تعبیرات مربوط به متون کلاسیک به طور محسوسی از متون کهن فارسی متأثر بوده است.

کلمات کلیدی
نثر داستانی , متون کهن , سبک زبانی , کلیدر , دولت آبادی