ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 1، ، شماره پی در پی 19

بهره گیری نظام الدین استر آبادی از حسن تعلیل در تصویرسازی با عناصر فلکی

صفحه (0 - 0)
مهدی حمزه پور سوینی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
حسن تعلیل یکی از صناعات ادبی است که علت هر پدیده را به صورت ادبی و با زبان‌ هنر و تصویر بیان میکند .توجه ویژه نظام الدین استرآبادی(متوفی 925 ﻫ .) به پدیده های فلکی و تصویر سازی با آنها موجب شده است که در دیوان شعر او تغزلهای بسیار زیبایی از توصیف طلوع، غروب و هلال، کهشکان و ... ببینیم. شاعر با مهارت خاصی توانسته است از شگردهای بیانی و بدیعی بهره گیرد و از موضوعهای معمولی تصاویری بدیع بیافریند، حسن تعلیل و استعاره کنایی (شخصیت بخشی) از آرایه های مورد توجه نظام است.

کلمات کلیدی
نظام الدین استرآبادی , ‌حسن تعلیل , تصاویر فلکی , مدح